Tải lên đơn thuốc
1
Tải lên đơn thuốc
2
Nhập thông tin cá nhân
3
Gửi đơn hoàn tất

Tải lên hình ảnh của đơn thuốc, yêu cầu hình ảnh chụp phải rõ ràng, chữ không mờ và không bị cắt chữ

Kéo hoặc thả hình ảnh của bạn vào đây

Bạn có thể xem ví dụ hình ảnh đơn thuốc rõ ràng ở đây, Nhấn vào để xem